Tri Ân Gia Đình Chính Sách
Cập nhật: 21.03.2015 12:14


Bà Nguyễn Thị Cẩm đứng thứ 3 tính từ phải sang (Chủ tịch tập đoàn Ngọc Vũ)